MÜŞTERİ AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

MÜŞTERİ AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”  veya “ERCİYES KOLEJİ” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 “ŞİRKET ”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 

Faaliyetlerimiz kapsamında siz  Müşterilerimizin  aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

 

1.1. Veri Kategorizasyonu

 

Veri Grupları

Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)

Kimlik Bilgisi

 1. Ad, soyadı

İletişim Bilgisi

 

 1. Telefon numarası, e-mail adresi, yerleşim yeri adresi, , ip adresi, log kayıtları, sosyal medya hesap ve kullanıcı bilgileri

İşlem Bilgisi

 

 1. Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi, İşlem Güvenliği, IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.İd  ve password bilgileri (Zoom, İnstagram, Facebook, Twitter,WhatsApp..)

Finans Bilgisi

 

 1. Vergi kimlik numarası, kredi kartı bilgisi, banka IBAN numarası, banka hesap numarası, fatura bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

 1. Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler

Cinsiyet Bilgisi

 1. Cinsiyet

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 1. İşyeri Faaliyet alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar ile sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraf ve videolar(Zoom, İnstagram, Facebook, Twiiter,WhatsApp..)

Hukuki İşlem Bilgisi

 1. Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler

Müşteri işlem Bilgisi

 1. Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi

Meslek Bilgisi

 

 1. Mesleki Bilgi

Pazarlama Verisi

 

 1. Anket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları

 

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

 1. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri,

 1. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 2. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 3. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 4. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 5. Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 6. Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 7. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 8. Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi Sigorta İşlemlerinin Takibi
 9. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 10. Talep ve Şikayetlerin Takibi
 11. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 12. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 13. Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Finans Bilgileri

 1. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 2. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 3. Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 4. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi 

Müşteri İşlem Bilgisi

 1. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 2. Talep ve Şikayetlerin Takibi
 3. Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Cinsiyet

 1. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Görsel ve işitsel kayıtları

 1. Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
 2. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 3. “ŞİRKET”in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak amacıyla

Hukuki İşlem Bilgisi

 

 1. Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 2. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 3. Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Cinsiyet

 1. Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 2. Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 3.  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 1. Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 2. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 1. “ŞİRKET”in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak amacıyla

Kimlik Verisi, İletişim Verisi

 1. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 2. Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 3. Mal/hizmet satın alım/satış süreçleri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama

 1. Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 2. Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 3. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 4. Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Mesleki Bilgi, Kişinin sunduğu görüş ve öneriler

 1. Son Ders Çanakkale etkinliklerine dinleyici olarak katılım gerçekleştiren müşterilerimizin görüş ve önerilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar esnasında kullanılmak amacıyla
 2. Müşterilerimize sunulacak hizmetlerin devamlılığının sağlanması
 3. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 1. Yazılı talep halinde Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri
 2. Denetim halinde Gelir İdaresi Başkanlığı 

İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)

 1. Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi
 2. Mali kayıtların denetlenmesi Finansal ve  mali tabloların Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması.

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

 1. Mal ve Hizmet satın alması, sözleşme ilişkisinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi

Bilgi sistemleri tedarikçi Şirketi(Dışarıdan Hizmet Alınması Halinde)

 1. Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için

Hissedarlar

 1. İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

Tedarikçi(Ölçme-değerlendirme uzmanı)

 1. Müşteri memnuniyeti vb. konularda yapılacak anket ile pazar araştırması vb. çalışmaları

Avukatlar, Denetim Firmaları ve Diğer Özel Hukuk Tüzel Kişisi

 1. Sözleşme konusu faaliyetlerin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla

 


3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi          

          Kişisel verileriniz, “ŞİRKETtarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü, elektronik ortamda ayrıca sosyal medya hesaplarımızda (Zoom, İnstagram, Facebook, Twitter,WhatsApp..)  toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz siz müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ticari ilişkinin başlaması ve sürdürülebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, ŞİRKET”in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.      

          4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

            Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

            Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.erciyeskoleji.com) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ERCİYES  KOLEJİ ”ne iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

            Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.erciyeskoleji.com) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya elektronik posta adreslerimize iletebilirsiniz.

 

ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Harman Mh. Şehit Komandolar Cd. No 92, Talas/KAYSERİ

Mersis No: 0463002276000011

Telefon: 444 2 384

E - Posta: info@erciyeskoleji.com

Kep Adresi: ozelerciyes@hs01.kep.tr

Web Adresi :https://canakkale.yasayantarihmuzesi.com/

Bağlantılı Web Adresi: www.erciyeskoleji.com

 

 

Ziyaretçilerimizin kullanım deneyimini iyileştirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına çerezler (cookie) kullanılmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.